Obavezni kurs

Kurs za studente prve godine pod nazivom Upravljanje karijerom u trajanju od 15 nedelja u toku
zimskog semestra prve godine studija. Program kursa se sastoji iz dva dela:

 • Prvi deo je usmeren na akademski razvoj studenata (pisanje seminarskih radova, naučnih radova,
  istraživanje, referenciranje);
 • Drugi deo je namenjen za lični razvoj studenata u pogledu sticanja veština potrebnih za razvoj karijere i
  traženje posla – lična procena uključujući ličnu SWOT analizu, postavljanje ciljeva, izradu radne biografije
  (Curriculum Vitae), izradu motivacionih pisama, simulaciju intervjua za posao; kao i za razvijanje
  prenosivih veština potrebnih za različita radna mesta (veštine komunikacije, veštine prezentacije,
  timskog rada, itd.).

Izborni kursevi

Pored obaveznih i izbornih predmeta, studenti će tokom školovanja proći i kroz dodatne kurseve i obuke, kao što su:

 • Liderstvo
 • Veštine pisanja prezentacija
 • Veštine prezentovanja
 • Upravljanje karijerom
 • Veštine komunikacije
 • Veštine pregovaranja
 • Metodologija izrade seminarskih i diplomskih radova
 • Metode istraživanja
 • Analiza izvora i literature
 • Veštine timskog rada