Kontakt:

Email: mina.jovanovic@fim.rs

  1. 2016

    Doktorat: Uklanjanje jona metala iz vodenih rastvora korišćenjem zeolita: mehanizam, kinetika i primena u fluidizovanom sloju

    Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
  2. 2008

    Diploma: Alternativni proces sinteze amonijaka – analiza rada reaktora sa selektivnom adsorpcijom proizvoda

    Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu