Prof. dr Magdalena Stevanović

 1. 2007

  Doktorat: Sinteza, karakterizacija i degradacija poli(DL-laktid-ko-glikolid) nanosfera koje sadrže askorbinsku kiselinu

  Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
 2. 2006

  Master/Magistar: Dobijanje, morfologija i struktura prahova poli-laktid-ko-glikolida i biokompozita poli-laktid-ko-glikolid/bifazni kalcijum fosfat

  Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
 3. 2002

  Diploma: Određivanje hormona štitne žlezde metodom radioimunološke analize sa različitim sistemima za odvajanje slobodne od vezane radioaktivnosti

  Fakultet za fizičku hemiju, Beograd