Kancelarija izvršnog direktora

Izvršni direktor je zadužen za operativno rukovođenje tematskim celinama vezanim za nenastavne procese.

Predrag Lečić
Izvršni direktor Fakulteta
Diplomirani inženjer menadžmenta

mail adresa:

predrag.lecic@fim.rs

Finansijska služba

Služba finansija se bavi finansijskim aspektom poslovanja Fakulteta i finansijskim obavezama studenata.

Branka Kolarević
Rukovodilac finansijske službe
Ekonomski tehičar

mail adresa:

branka.kolarevic@fim.rs

Sekretarijat

Obavljanje složenih poslova vezanih za organizaciono i operativno rukovođenje procesom rada adminstrativno-stručnih i tehničkih službi kao i koordinaciju i nadzor rada istih vrši sekretarijat Fakulteta. Takođe, prati zakonske propise koji se odnose na delatnost i poslovanje Fakulteta, zastupa Fakultet, potpisuje pojedinačna akta Fakulteta i obavlja i druge poslove određene aktom Fakulteta i po nalogu dekana Fakulteta.

Viktorija Ivanović - Krstić
Sekretar Fakulteta
diplomirani pravnik

mail adresa:

viktorija.ikrstic@fim.rs

Studentska služba

Studentska služba predstavlja centar organizacije Fakulteta koji omogućava kako postojećim, tako i potencijalnim studentima da se informišu i obave sve administrativne obaveze tokom studija. Služba je koncipirana i organizovana kao efikasni servis koji pruža informacije o načinu prijavljivanja za studijske programe, prijemnom ispitu, upisu, regulisanju predispitnih obaveza, raspisivanju i prijavljivanju na različite konkurse, ispitnim rokovima, kao i o svim drugim pitanjima od značaja za studente.

Vesna Lazarević
Rukovodilac studentske službe
diplomirani inženjer menadžmenta

mail adresa:

vesna.lazarevic@fim.rs

Biblioteka FIM

Biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment svojim aktivnostima doprinosi unapređenju obrazovnog, istraživačkog i naučnog rada studenata, nastavnika, profesora i istraživača.

Jelena Mitić - Matić
Rukovodilac biblioteke
diplomirani bibliotekar - informatičar, master

mail adresa:

jelena.mitic@fim.rs

Saradnici

Saradnici učestvuju u različitim nenastavnim aktivnostima, kao što su projekti, aktivnosti korporativne društvene odgovornosti, međunarodna saradnja, komunkacije, itd.

Teodora Živković
Saradnik za projekte
Diplomirani inženjer menadžmenta

mail adresa:

teodora.zivkovic@iui.rs

Đurđa Tomić
Saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije
MA in Digital Marketing and Social Media

mail adresa:

djurdja.tomic@fim.rs