Struktura studijskog programa Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, što je prethodno ostvareno obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim studijima, odnosno 360 ESPB bodova na integrisanim osnovnim i diplomskim akademskim studijama iz medicinskih nauka. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktora umetnosti koji je umetnički program.

Studijski program doktorskih studija: Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema

Studijski program se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB.

Ciljevi studijskog programa su usaglašeni sa vizijom i misijom Fakulteta za inženjerski menadžment. Teži se obrazovanju i osposobljavanju studenata za razumevanje teorija sistemskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, razvoju procesnog mišljenja koje im omogućava holistički pogled na strategijske bezbedosne sisteme, kao i kritičko promišljanje i kreativno osmišljavanje novih, poboljšanih rešenja. Studenti izučavaju i primenjuju savremene metode i tehnike istraživanja i razvoja, kako bi uspešno izradili projekte i doktorsku disertaciju predviđene studijskim programom. Studenti razvijaju veštinu upravljanja strategijskim bezbednosnim sistemima kako bi se lakše i efikasnije uključili u naučne i istraživačke projekte i izvan akademske sredine.

Očekuje se da studenti unaprede i prodube opšte-teoretska znanja iz upravljanja strategijskim bezbednosnim sistemima i ulozi informacionih tehnologija, kao i da poseduju veštine i sposobnost za metodološki ispravan rad na rešavanju naučno-istraživačkih i istraživačkim problema. Studenti su nakon uspešno položenih ispita, urađenih projektnih zadataka i doktorske disertacija osposobljeni da se uključe u naučno-istraživački rad u polju tehničko-tehnoloških nauka – industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Cilj doktorskih studija je da razvije znanja i verovanja studenata vezanih za upravljanje strategijskim bezbednosnim sistemima u kojima su integrisane operativne i strateške dimenzije i koja povezuju znanja i kompetencije. Zbog toga treba da imaju razvijenu sposobnost i veštinu upotrebe istraživačkih i naučnih metoda i tehnika koje će im omogućiti da uzimaju u obzir koherenciju i koordinaciju svih aktivnosti preduzeća ka ostvarivanju zajedničkog poslovnog cilja, a naročito uzimajući u obzir upravljanje strategijskim bezbednosnim sistemima kao integralim delom bezbednosnih struktura.

Cilj studijskog programa je da razvije procesno mišljenje koje daje dobru osnovu za razumevanje ideje strategijskih bezbednosnih sistema, odnosno sistemskog i inženjerskog pristupa njegovim upravljanjem. Studenti će razumeti da je bezbednost država i korporacija deo društvene, ekonomske i tehnološke stvarnosti u kojoj se bivstvuje i da je od izuzetnog značaja način upravljanja strategijskim bezbednosnim sistemima, uspostavljanja transverzalnih veza i integracije. Sa takvim saznanjem studenti će razumeti i verovati da se upravljanje strategijskim bezbednosnim sistemima može zasnivati samo na inovativnim rešenjima, a njihov temelj se nalazi u novim tehnologijama i znanju. Studijski program će na taj način stvoriti profesionalce, koji će neprestano doprinositi kreiranju novog znanja.

Ishod procesa učenja

Diploma – naučni naziv: Studenti stiču diplome doktora nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment

Uslovi za upis studijskog programa: Studijski program mogu biti upisani studenti koji su na prethodnoj školi na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.

Program doktorskih sudija obuhvata 2 obavezna predmeta, 5 izbornih predmeta (od ponuđenih 10 predmeta student bira 5 predmeta). Pored toga kurikulum obuhvata 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački i 1 naučno-istraživački projekat. Na osnovu tako koncipiranog kurikuluma student je osposobljen da pristupi studijsko-istraživačkom radu, delu kurikuluma koji ima za cilj da razradi predmet i cilj doktorske disertacije. Nakon odbranjenog i javno prihvaćenog studijsko-istraživačkog rada, student pristupa izradi i odbrani doktorske disertacije – najznačajnijem delu kurikuluma.

Način izvođenja studija: Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema – Kurikulum

Kurikulum programa doktorskih studija Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema je koncipiran tako da omogućava studentima sticanje znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti inženjerstva i menadžmenta, odnosno upravljanja strategijskim bezbednosnim sistemima, koje ih kvalifikuju kao eksperte iz oblasti upravljanja strategijskim bezbednosnim sistemima.

Naučna saznanja obuhvaćena u predmetima programa doktorskih studija sadrže elemente neophodne za samostalan istraživački rad. Pored toga, znanja iz oblasti upravljanja inženjeringa i menadžmenta strategijskih bezbednosnih sistema obezbeđuju studentima visoko specijalizovanu osposobljenost za praktično delovanje u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Kurikulum

Prva godina

Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave SIR ESPB
Metodologija naučno-istraživačkog rada I O 4 2 4
Izborni predmet 1 I I 4 2 15
Inženjering bezbednosno-informacionih sistema I O 4 2 5
Studijsko-istraživački rad 1 I O 0 5 4
Izborni predmet 2 II I 4 2 14
Izborni predmet 3 II I 4 2 14
Studijsko-istraživački rad 2 II O 0 8 4

Druga godina

Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave SIR ESPB
Izborni predmet 4 III I 8 2 18
Izborni predmet 5 III I 8 2 18
Studijsko-istraživački projekat IV O 0 15 12
Naučno-istraživački projekat IV O 0 15 12

Treća godina

Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave SIR ESPB
Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji V O 0 20 30
Izrada i odbrana doktorske disertacije VI O 0 20 30

Predmeti izbornog bloka 1.

Geografski informacioni
sistemi i bezbednost
I 4 2 15
Odabrana poglavlja iz strategija odbrane I 4 2 15

Predmeti izbornog bloka 2.

Menadžment bezbednosno-informacionih sistema I 4 2 14
Bezbednosni sistemi i novi materijali I 4 2 14

Predmeti izbornog bloka 3.

Modeliranje bezbednosno-informacionih sistema I 4 2 14
Kontrola IT sistema I 4 2 14

Predmeti izbornog bloka 4.

Računarske mreže u bezbednosnim sistemima I 8 2 18
Kvalitet i bezbednosno-informacioni sistemi I 8 2 18

Predmeti izbornog bloka 5.

Odabrana poglavlja iz strategijskih sistema zaštite I 8 2 18
Bezbednosni sistemi industrije 4.0 I 8 2 18