Stručna obuka

Fakultet za inženjerski menadžment je dobio ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave policije, Rešenjem 03/6 broj 33/15 od 05. 05. 2015. za sprovođenje stručne obuke za:

 • O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja;
 • O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana;
 • O3 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.

Prijava i upis

Prijava i upis su mogući tokom čitave godine po formiranju grupe.

Program rada:

*Program je formiran prema zahtevima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

PRVA GUPA OBUKA: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA  Nastavnih časova
 Predavanja Vežbe Ukupno
Opšti deo
 Uvodni čas 1 0 1
Tema 1: Pojam upravljanja rizikom i procene rizika 1 0 1
Tema 2: Bezbednost organizacije 1 0 1
Tema 3: Procena rizika u računarskim sistemima 2 0 2
Tema 4: Pravni osnov za procenu rizika u organizaciji i norativna dokumenta u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja 1 0 1
    Specijalistički deo
Tema 5: Opšte poslovne opasnosti i opasnosti od neusaglašenosti sa standardima  1 1 2
Tema 6: Procena rizika po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini 1 1 2
Tema 7: Procena pravnih rizika i procena rizika od protivpravnog delovanja 1 1 2
Tema 8: Procena rizika od požarnih opasnosti 1 1 2
Tema 9: Procena rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća 1 1 2
Tema 10: Metodologija procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja 1 2 3
Radionica 1 0 6 6
Radionica 2 0 6 6
Završni ispitni test 0 5 5
Ukupno 12 24 36
33% 67% 100%

OBUKA ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO - TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA

DRUGA GRUPA OBUKA: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO – TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA  Nastavnih časova
 Predavanja Vežbe Ukupno
Uvodni čas: Industrija privatnog obezbeđenja 1 0 1
Tema 1: Pravni aspekti obavljanja delatnosti 4 1 5
Tema 2: Primena zakona 1 2 3
Tema 4: Oprema za obezbeđenje 2 4 6
Tema 5: Redovne procedure obezbeđenja 2 4 6
Tema 6: Procedure u vanrednim situacijama 2 4 6
Tema 7: Požar 2 4 6
Tema 8: Bezbednost i zdravlje na radu 1 1 2
Tema 9: Klijenti i kvalitet 1 2 3
Tema 10: Prva pomoć 2 4 6
Tema 11: Komunikacija 1 2 3
Tema 12: Rešavanje sukoba 1 2 3
Tema 13: Obezbeđenje javnih skupova 2 4 6
Tema 14: Transport vrednosti 2 1 3
Tema 15: Radni odnosi i regulativa 1 1 2
Tema 16: Obuka u primeni fizičke snage – samoodbrana 3 32 35
Završni ispitni test 0 1 1
Ukupno 29 72 101
41% 59% 100%

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

TREĆA GRUPA OBUKA – 1: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE  Nastavnih časova
 Predavanja Vežbe Ukupno
Uvod u program 1 0 1
Tema 1: Tehnička zaštita 4 0 4
Tema 2: Štićeni objekat 2 0 2
Tema 3: Ugroženost štićenih objekata 2 0 2
Tema 4:  Procena rizika u planiranju sistema  tehničke zaštite 1 4 5
Tema 5: Bezbednost u informacionim i komunikacionim sistemima 2 1 3
Tema 6: Detekcija neovlašćenog prikupljanja informacija 1 1 2
Tema 7: Planiranje sistema tehničke zaštite 1 3 4
Završni ispitni test 2 0 2
Ukupno 16 9 25
64% 36% 100%

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

TREĆA GRUPA OBUKA / 2: PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE   Nastavnih časova
 Predavanja Vežbe Ukupno
Uvod u program 1 0 1
Tema 1: Objekti zaštite 1 0 1
Tema 2: Sistemi tehničke zaštite 1 0 1
Tema 3: Zaštita spoljnog perimetra 2 1 3
Tema 4: Alarmni sistemi 2 1 3
Tema 5: Sistemi video obezbeđenja 2 1 3
Tema 6: Sistemi za kontrolu pristupa 2 1 3
Tema 7: Sistemi tehničke zaštite u mobilnim  uslovima 1 1 2
Završni ispitni test 2 0 2
Ukupno 14 5 19
76% 26% 100%

Predavači:

Vođe timova predavača

 • Prof. dr Vladimir Tomašević, Kontrolor treće grupe obuka
 • Prof. dr Duško Tomić, Kontrolor prve i druge grupe obuka.

Vodeći predavači

 • Doc. dr Brankica Pažun, Oblast: Tehnička zaštita
 • Srbislav Pantić, Trener borilačkih veština.

Uslovi rada

Svim polaznicima su obezbeđeni:

 • Moderno opremljene učionice za teorijsku nastavu (računari za svakog polaznika, projektor, bele i pametne table, itd.);
 • Kompletno opremljena klimatizovana sala za izvođenje praktične obuke – obuke za primenu fizičke snage (strunjače, itd.);
 • Odgovarajuća nastavna sredstva (trenažna lutka za pružanje prve pomoći, priručni materijal za imobilizaciju, sanitetski materijal i komplet prve pomoći, originalne palice, vežbovni noževi, replike vatrenog oružja, itd.);
 • Vozilo za izvođenje obuke iz oblasti obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Cene obuka

 • O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja – 19.500,00 dinara.
 • O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana – 18.500,00 dinara.
 • O3 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite – 23.500,00 dinara
 • Za kompanije koje šalju više kandidata obezbeđen je popust koji odgovara broju prijavljenih kandidata.

Kontakt

Fakultet za inženjerski menadžment
Bulevar vojvode Mišića 43

Služba za profesionalne obuke

011 41 40 420; 064 41 52 497

e-mejl: office@fim.rs

Autobusi: 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56L, 58, 88 (Ruska); 55, 91, 92, 511, 860 (Sajam); 44 (Senjak)

U blizini i linije: 85, 89 (Ada); 17, 18 (Mostarska petlja)

Tramvaji: 3, 12, 13

Kombi: E2

Opširnije informacije se mogu dobiti na 011 41 40 420.