U procesu akreditacije

Struktura studijskog programa MENADŽMENT


Studijski program se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB. Studijski program se sastoji od 2 obavezna predmeta, 5 izbornih predmeta (od 10 ponuđenih predmeta), 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački projekat, 1 naučnoistraživački projekt, studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji i izrada i odbrana doktorske disertacije.

Svaki predmet i radovi nose određeni broj ESPB, a doktorska disertacija ima 30 ESPB.

Studijski program doktorskih studija: MENADŽMENT


Ciljevi studijskog programa su usaglašeni sa vizijom i misijom Fakulteta za inženjerski menadžment. Teži se obrazovanju i osposobljavanju studenata za razumevanje teorija menadžmenta i razvoju procesnog mišljenja koje im omogućava holistički pogled na administrativne i poslovne sisteme, kao i kritičko promišljanje i kreativno osmišljavanje novih, poboljšanih rešenja.

Studenti izučavaju i primenjuju savremene metode i tehnike istraživanja i razvoja, kako bi uspešno izradili projekte i doktorsku disertaciju predviđene studijskim programom. Studenti razvijaju veštinu menadžmenta kako bi se lakše i efikasnije uključili u naučne i istraživačke projekte i izvan akademske sredine.

Ishod procesa učenja: Očekuje se da studenti unaprede i prodube opšte-teoretska znanja iz menadžmenta, kao i da poseduju veštine i sposobnost za metodološki ispravan rad na rešavanju naučno-istraživačkih i istraživačkim problema.

Studenti su nakon uspešno položenih ispita, urađenih projektnih zadataka i doktorske disertacija osposobljeni da se uključe u naučno-istraživački rad u polju društvenih nauka.

Svrha studijskog programa doktorskih studija: Menadžment


U realizaciji doktorskih studija Menadûment, Fakultet za inûenjerski menadûment izdvaja i jasno definiöe tri osnovne svrhe ovog studijskog programa: razvoj nauke; obrazovanje; razvoj profesionalnog kadra.

Fakultet polazi od stava da su podsistemi nauke, obrazovanja i svet rada prepleteni domeni. Konstrukcije znanja i verovanja, koje pripadaju domenu nauke, igraju znacajnu ulogu u istraûivanju i praksi obrazovanja. Student nece dobiti adekvatno obrazovanje, ako ne moûe da samostalno misli i primenjuje kriticku analizu. Obrazovanje na doktorskim studijama treba da proizvode kriticko ispitivanje, teorijsko znanje, ali i prakticno znanje. Kroz procese ucenja, koje ukljucuje kriticka istraûivanja dolazi se do naucnih i prakticnih saznanja, kao ishoda ucenja.

Doktorske studije imaju znacajnu ulogu u stvaranju naucnog podmlatka i nastavnicke baze za razvoj kompetentnosti visoko-obrazovnih ustanova. Uzimajuci u obzir naucno polje i oblast iz kojeg su studije, jedna svrha studijskog programa je da razvije naucnike koji ce uspeöno dizajnirati, analizirati i implementirati naucna istraûivanja, odnosno pronalaziti reöenja za naucne i istraûivacke teme i probleme koji se javljaju u procesu upravljanju sistemima.

U odnosu na razvoj buduceg nastavnickog kadra, svrha studijskog programa je da podstice talente u odredenim segmentima menadûmenta. Fakultet za inûenjerski menadûment realizacijom doktorskih studija stvorice i kadrove sposobne da na nauci zasnovanom znanju i kritickom rasudivanju i analizi, primene i razvijaju nove profesionalne alate i metode u menadûmentu.

Svrha ovog studijskog programa doprinosi razvoju druötveno humanistickih nauka, naucne oblasti menadûment i biznis, kroz obrazovanje kompetentnih strucnjaka, osposobljenih da samostalno vode originalna, naucno relevantna, aktuelna i medunarodno proveriva naucna istraûivanja iz oblasti menadûmenta; svrha je da podrûi razvoj kritickog miöljenja studenata, i da ih osposobi za kriticku evaluaciju naucnih istraûivanja drugih, da kreiraju inovativna reöenja na osnovu sopstvenog i timskog istraûivackog rada.

Ovaj studijski program se fokusira na istraûivacke teme koje se, osim jasne i sve proûimajuce ideje vodilje o inkorporiranosti najnovijih saznanja iz menadûmenta, konkretnije odnose: Upravljanje talentom (zbog znacaja analize trendova iz prakse u upravljanju ljudima u organizaciji pod uticajem industrije 4.0 i prilagodavanja na uslove poslovanja u razlicitim organizacijama); Strategijski menadûment (zbog aktuelnosti metoda, tehnika i koncepata strategijskog menadûmenta i njegove primene u praksi); Organizacija poslovnih procesa (primene naprednih metoda i tehnika dizajna poslovnih procesa); Korporativna bezbednost (neophodnosti bezbednosnih operacija i aktivnosti u sferi korporativnog menadûmenta); Preduzetnicki menadûment (zbog aktuelnosti i potencijala za razvoj preduzetniötva i implementaciju inovacija); Digitalizacija poslovanja (vaûnosti digitalne transformacije i inovacije poslovnog modela); Korporativne komunikacije (znacaj aefektivne komunikacije u poslovnom okruûenju); Menadûment kvaliteta (zbog znacaja poboljöanja performansi organizacije i postizanje efektivnih unapredenja sistema menadûmenta kvaliteta i organizacije u celini); Menadûment u odbrambenoj industriji (aktivnosti u sferi podizanja nivoa korporativne bezbednosti u namenskoj industriji kao jednom od najznacajnih cinilaca odbrambene industrije); Menadûment znanja (zog znacaja izgradnje sistema upravljanja znanjem u savremenom poslovanju); Menadûment industrije 4.0 (zbog vaûnosti primene metoda i tehnika za upravljanje kvalitetom u okviru industrije 4.0);

Svrha studijskog programa je u skladu sa misijom i ciljevima Fakulteta.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija: Menadžment


Studijski program doktorskih studija Menadžment imaju za cilj da kreiraju naučno kvalifikovane istraživače i univerzitetske nastavnike, koji će biti osposobljeni da obavljaju samostalna, originalna i naučno relevantna istraživanja. Takođe, doktorske studije Menadžment imaju za cilj da kreiraju buduće profesionalce koji će na naučnoj osnovi i razvijenom kritičkom mišljenju moći da upravljaju sistemima u organizacijama.

Cilj doktorskih studija Menadžment je da razvije napredna saznanja, veštine i verovanja studenata vezanih za upravljanje sistemima menadžmenta u kojima su integrisane operativne i strateške dimenzije i koja povezuju saznanja i kompetencije. Zbog toga, bez obzira da li će se dalje baviti naukom ili će se uključiti u svet rada kao profesionalci, treba da imaju razvijenu sposobnost i veštinu upotrebe istraživačkih i naučnih metoda i tehnika. Takođe, jedan od osnovnih ciljeva je i osposobljavanje studenata za primenu kvalitativnih metoda istraživanja.

Cilj studijskog programa je da razvije procesno mišljenje koje daje dobru osnovu za razumevanje ideje sistema menadžmenta, odnosno sistemskog i pristupa njegovim upravljanjem. Studenti će razumeti da je menadžment deo društvene, ekonomske i tehnološke stvarnosti u kojoj se bivstvuje i da je od izuzetnog značaja način upravljanja, uspostavljanja transverzalnih veza i integracije. Sa takvim saznanjem studenti će razumeti i verovati da se upravljanjem može zasnivati samo na inovativnim rešenjima, a njihov temelj se nalazi u novim tehnologijama i znanju. Studijski program će na taj način stvoriti profesionalce, koji će neprestano doprinositi kreiranju novog znanja.

Cilj studijskog programa je da razvije naučno-istraživački duh studenata, kao i sposobnost unapređenja novih modela i teorija. Pored toga, cilj studijskog programa je da razvije sposobnosti metodološki rigorozne naučne analize. Na taj način studijski program će povezati naučno istraživački rad studenata sa mogućnošću upravljanja sistemima menadžmentom u realnom vremenu.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta.

Ishod procesa učenja


Diploma – naučni naziv: Studenti stiču diplomu doktora nauka – menadžment i biznis.

Način izvođenja studija: Studije se izvode klasično na srpskom jeziku.

Lista mentora na studijskom programu DAS menadžment


Kurikulum

MENADŽMENT

R.br. Oznaka Naziv predmeta Sem. ESPB Tip
1 DBA01 Metodologija naučno-istraživačkog rada 1 4 O
2 DBAI1A Upravljanje talentom 1 15 I
3 DBAI1B Strategijski menadžment 1 15 I
4 DBA02 Organizacija poslovnih procesa 1 5 O
5 DBA03 Studijsko-istraživački rad 1 1 4 O
6 DBAI2A Korporativna bezbednost 2 14 I
7 DBAI2B Menadžment u cirkularnoj i bioekonomiji 2 14 I
8 DBAI3A Modelovanje poslovnih procesa 2 14 I
9 DBAI3B Korporativne komunikacije 2 14 I
10 DBA04 Studijsko-istraživački rad 2 2 4 O
11 DBAI4A Sistemska analiza poslovanja 3 18 I
12 DBAI4B Menadžment u odbrambenoj industriji 3 18 I
13 DBAI5A Menadžment znanja 3 18 I
14 DBAI5B Menadžment industrije 4.0 3 18 I
15 DBA05 Studijsko-istraživački projekat 4 12 O
16 DBA06 Naučno-istraživački projekat 4 12 O
17 DBA07 Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji 5 30 O
18 DBA08 Izrada I odbrana doktorske disertacije 6 30 O

*Na zahtev Komisije za akreditaciju