U procesu akreditacije

Struktura studijskog programa MENADŽMENT


Studijski program se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB. Studijski program se sastoji od 2 obavezna predmeta, 5 izbornih predmeta (od 10 ponuđenih predmeta), 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački projekat, 1 naučnoistraživački projekt, studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji i izrada i odbrana doktorske disertacije.

Svaki predmet i radovi nose određeni broj ESPB, a doktorska disertacija ima 30 ESPB.

Studijski program doktorskih studija: MENADŽMENT


Ciljevi studijskog programa su usaglašeni sa vizijom i misijom Fakulteta za inženjerski menadžment. Teži se obrazovanju i osposobljavanju studenata za razumevanje teorija menadžmenta i razvoju procesnog mišljenja koje im omogućava holistički pogled na administrativne i poslovne sisteme, kao i kritičko promišljanje i kreativno osmišljavanje novih, poboljšanih rešenja.

Studenti izučavaju i primenjuju savremene metode i tehnike istraživanja i razvoja, kako bi uspešno izradili projekte i doktorsku disertaciju predviđene studijskim programom. Studenti razvijaju veštinu menadžmenta kako bi se lakše i efikasnije uključili u naučne i istraživačke projekte i izvan akademske sredine.

Ishod procesa učenja: Očekuje se da studenti unaprede i prodube opšte-teoretska znanja iz menadžmenta, kao i da poseduju veštine i sposobnost za metodološki ispravan rad na rešavanju naučno-istraživačkih i istraživačkim problema.

Studenti su nakon uspešno položenih ispita, urađenih projektnih zadataka i doktorske disertacija osposobljeni da se uključe u naučno-istraživački rad u polju društvenih nauka.

Ishod procesa učenja


Diploma – naučni naziv: Studenti stiču diplomu doktora nauka – menadžment i biznis.

Način izvođenja studija: Studije se izvode klasično na srpskom jeziku.

Kurikulum

MENADŽMENT

R.br. Oznaka Naziv predmeta Sem. ESPB Tip
1 DBA01 Metodologija naučno-istraživačkog rada 1 4 O
2 DBAI1A Upravljanje talentom 1 15 I
3 DBAI1B Strategijski menadžment 1 15 I
4 DBA02 Organizacija poslovnih procesa 1 5 O
5 DBA03 Studijsko-istraživački rad 1 1 4 O
6 DBAI2A Korporativna bezbednost 2 14 I
7 DBAI2B Menadžment u cirkularnoj i bioekonomiji 2 14 I
8 DBAI3A Modelovanje poslovnih procesa 2 14 I
9 DBAI3B Korporativne komunikacije 2 14 I
10 DBA04 Studijsko-istraživački rad 2 2 4 O
11 DBAI4A Sistemska analiza poslovanja 3 18 I
12 DBAI4B Menadžment u odbrambenoj industriji 3 18 I
13 DBAI5A Menadžment znanja 3 18 I
14 DBAI5B Menadžment industrije 4.0 3 18 I
15 DBA05 Studijsko-istraživački projekat 4 12 O
16 DBA06 Naučno-istraživački projekat 4 12 O
17 DBA07 Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji 5 30 O
18 DBA08 Izrada I odbrana doktorske disertacije 6 30 O

*Na zahtev Komisije za akreditaciju