Stručni ispit

Fakultet za inženjerski menadžment je dana 27.3.2020. godine dobio rešenje od strane MUP-a Sektora za vanredne situacije Republike Srbije gde se fakultet ovlašćuje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Rešenje

PLAN OBUKE I PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit polaže se po akreditovanom Planu obuke usklađenim sa Programom za polaganje stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, koji se možete da pogledate ovde:

Plan obuke

PRIJAVA ZA STRUČNU OBUKU

Pohađanje stručne obuke je obavezno.

Nakon završetka obuke, kandidati dobijaju potvrdu o završenoj stručnoj obuci koja je uslov za prijavu ispita Nadležnoj službi.

PRIJAVA I POLAGANJE ISPITA

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se pravnom licu kod kog je kandidat završio obuku, a koji nakon prijema celokupne dokumentacije istu prosleđuje Nadelžnoj službi (Sektor za vanredne situacije, Omladinskih brigada 31, Novi Beograd).

Uz Obrazac 1 kandidat je dužan da dostavi:

 diplomu o nivou i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overena kopija diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi na studijama u trajanju od najmanje četiri godine odnosno stečenih najmanje 240 ESP bodova);

 ličnu kartu ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;

 dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita;

 potvrdu o završenoj obuci, koju mu izdaje pravno lice kod kog je završio obuku;

 uverenje o radnom odnosu ne starije od mesec dana, za radnike Nadležne službe koji rade na poslovima zaštite i spasavanja.

Ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

Opšti deo se polaže pismeno rešavanjem zadatka iz oblasti procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Rešavanje zadatka traje ne duže od 180 minuta. Nakon ocenjivanja pismenog dela kandidat koji je položio ispit pristupa polaganju posebnog dela ispita.

Posebni deo se polaže usmeno i sastoji se iz tri oblasti:

 Sistem zaštite i spasavanja i upravljanje vanrednim situacijama,

 Procena rizika od katastrofa,

 Plan zaštite i spasavanja.

Kandidatu koji je položio opšti i poseban deo ispita izrađuje se Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Nakon dostavljanja licenci sa overe, sekretar Komisije poziva kandidate da preuzmu licence.

Ponovno i popravno polaganje stručnog ispita sprovodi se ako kandidat nije položio ceo ili deo stručnog ispita.

Kandidat koji nije položio ceo ispit pristupa polaganju u prvnom narednom terminu (ponovno polaganje). Podnosi prijavu na Obrascu 1 i dostavlja dokaz o uplati troškova u punom iznosu.

Kandidat koji nije položio samo jednu oblast na posebnom delu ispita, polaže u prvom narednom terminu tu ispitnu oblast (popravno polaganje). Podnosi prijavu na Obrascu 1 navodeći ispitnu oblast koju polaže. Kandidat dostavlja dokaz o uplati troškova u iznosu od 50% od pune cene polaganja ispita (7.500,00 dinara). Popravno polaganje ispita moguće je najviše dva puta.

Molimo da prijave za pohađanje kursa pošaljete na e-mail: edukacija@fim.rs

Za detaljnije informacije obratite se na telefone: 011/ 41 40 420 i 064/ 41 52 497.

Prijavni list

Važna dokumenta:

INFORMACIJA u vezi sa polaganjem ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja 

PRAVILNIK o stručnom ispitu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja 

PRIJAVNI LIST – Obrazac 1 

PRIJAVNI LIST – OBUKA VS


Kontakt

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43

Služba za profesionalne obuke

011 41 40 420; 064 41 52 497

e-mejl: office@fim.rs

Autobusi: 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56L, 58, 88 (Ruska); 55, 91, 92, 511, 860 (Sajam); 44 (Senjak)

U blizini i linije: 85, 89 (Ada); 17, 18 (Mostarska petlja)

Tramvaji: 3, 12, 13

Kombi: E2

Opširnije informacije se mogu dobiti na 011 41 40 420.