Stručni ispit

Fakultet za inženjerski menadžment je dana 11.10.2018. godine dobio rešenje od strane MUP-a Sektora za vanredne situacije Republike Srbije gde se Fakultet ovlašćuje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara

Rešenje

PLAN OBUKE I PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit polaže se po akreditovanom Nastavnom planu obuke usklađenim sa Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br. 92/2010, 11/2011, 16/2018 i 25/2018 – ispr.), koji se možete da pogledate ovde:

Plan obuke i program stručnog ispita

PRIJAVA ZA STRUČNU OBUKU

Pohađanje stručne obuke je obavezno.

Nakon završetka obuke, kandidati dobijaju potvrdu o završenoj stručnoj obuci koja je uslov za prijavu ispita Nadležnoj službi.

PRIJAVA I POLAGANJE ISPITA

U cilju sticanja Uverenja o položenom stručnom ispitu iz zaštite od požara, Fakultet za inženjerski menadžment organizuje obuku kandidata sa srednjom i visokom stručnom spremom.

Zahtevani minimum obrazovanja je III stepen.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se pravnom licu kod kog je kandidat završio obuku, a koji nakon prijema celokupne dokumentacije istu prosleđuje Nadelžnoj službi (Sektor za vanredne situacije, Omladinskih brigada 31, Novi Beograd).

Uz Obrazac 1 (Prijava ispita) kandidat je dužan da dostavi:

 Izvod iz matične knjige rođenih (nije važna starost dokumenta)

 Potvrda o zaposlenju / potvrda sa biroa za nezaposlene

 Overena fotokopija diplome – kod notara

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela.

Postupak osposobljavanja lica koja rade na poslovima zaštite od požara (u daljem tekstu: kandidati) započinje nastavom iz nastavnih predmeta opšteg dela nakon čega sledi nastava iz predmeta predviđenih specijalističkim delom programa u zavisnosti od poslova koje kandidat obavlja.

Praktičan deo posebne obuke pohađaju samo lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Opšti deo posebne obuke jedinstven je za sva lica i sastoji se od sledećih predmeta, i to:

 1. Normativno uređenje zaštite od požara;
 2. Opasne materije, požar i eksplozija.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to:

 1. Preventivna zaštita od požara;
 2. Sredstva za gašenje požara;
 3. Stabilni sistemi zaštite od požara;
 4. Vatrogasne sprave i oprema;
 5. Taktika gašenja požara.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to:

 1. preventivna zaštita od požara;
 2. Sredstva za gašenje požara;
 3. Vatrogasne sprave i oprema;
 4. Taktika gašenja požara.

Praktičan deo posebne obuke obuhvata rad sa vatrogasnom i drugom tehničkom i zaštitnom opremom i sredstvima, rad i postupanje u vatrogasnim jedinicama i drugi praktični rad na poslovima zaštite od požara.

Na osnovu zapisnika, kandidatu koji je položio stručni ispit, izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu za određenu kategoriju za koju je kandidat polagao ispit.

Molimo da prijave za pohađanje kursa pošaljete na e-mail: edukacija@fim.rs

Za detaljnije informacije obratite se na telefon: 011/ 41 40 420 i 064/4152 497

Prijavni list

Važna dokumenta:

PRAVILNIK o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti ZOP

PRIJAVNI LIST – Obrazac 1

PRIJAVNI LIST – OBUKA ZOP


Kontakt

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43

Služba za profesionalne obuke

011 41 40 420; 064 10 10 253

e-mejl: office@fim.rs

Autobusi: 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56L, 58, 88 (Ruska); 55, 91, 92, 511, 860 (Sajam); 44 (Senjak)

U blizini i linije: 85, 89 (Ada); 17, 18 (Mostarska petlja)

Tramvaji: 3, 12, 13

Kombi: E2

Opširnije informacije se mogu dobiti na 064 10 10 253