Merenje kvaliteta vazduha sa lokacije Fakulteta

Obaveštavamo Vas da kvalitet vazduha možete pratiti putem merne stanice sa lokacije Fakulteta za inženjerski menadžment, uz upotrebu aplikacije iqair-airvisual-air-quality