Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija pod nazivom UMETNIČKA IGRA traje tri godine, odnosno šest semestara. Studijski program sadrži obavezne i izborne predmete u skladu sa zahtevanim standardom, odnosno obavezni predmeti čine 79,44% od ukupnog broja ESPB, a izborni 20.56%. Za svaki izborni predmet studentu je ponuđeno najmanje 2 predmeta. Studijski program je koncipiran prema kriterijumu izbornosti na sledeći način:

 • 32 obavezna predmeta (147 ESPB);
 • 2 izborna jezička predmeta;
 • 4 izborna bloka odnosno 8 predmeta;
 • Završni rad (7 ESPB).

Studijski program takođe ispunjava uslov u odnosu na tip znanja koje pruža predmet.

Čine ga sledeće grupe predmeta:

Umetnički predmeti 52.86%
Teorijsko-umetnički predmeti 30.00%
Društveno-humanistički predmeti 17,14%

Program ima za cilj osposobljavanje studenata za samostalnu umetničku delatnost u oblasti visoko-profesionalne umetničke igre, umetničke i kulturne produkcije, kao i za kvalifikovan rad u kulturnim institucijama na poslovima umetničkog rukovođenja, upravljanja umetničkom produkcijom. Cilj studijskog programa je savladavanje umetničkih veština i metoda koje se primenjuju u određenim umetničkim postupcima u ostvarivanju visoko-umetničkih rezultata, a zatim i u procesima kulturnog razvoja, kao što je planiranje javnih kulturnih delatnosti i sl. Program ima za cilj da omogući studentima školovanje na višem akademskom nivou obrazovanja – diplomskim akademskim studijama.  Ishod procesa učenja je obrazovan student koji poseduje aktivna umetnička znanja, veštine i sposobnosti da obavlja javnu, kolektivnu i individualnu kulturno-umetničku delatnost.

Nastava na studijskom programu UMETNIČKA IGRA je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje kreativne radionice, kao i baletski klas, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa odvija se  i kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja u specijalizovanim salama, imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i umetničkog izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

 • predavanja,
 • izvođenja praktičnih, stručno-umetničkih vežbi, kao i baletskog klasa
 • kreativne radionice,
 • izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
 • diskusiju između studenata i umetničko-nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
 • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
 • obavljanja umetničke

Svaki predmet nosi određeni broj ESPB koji je  u skladu sa jedinstvenom metodologijom obračuna opterećenosti studenta. Takođe, svaki predmet ima 100 poena, od kojih u predispitnim obavezama student može da ostvari minimalno 30%. Ocene su usaglašene sa standardom (do 54 poena 5, od 55 do 64 poena 6, itd).

Svrha studijskog programa

Na ovom studijskom programu studenti će se obrazovati u pravcu holističkih pogleda na pojam i ulogu kulture kao i na kulturne diverzitete. Prilikom realizacije studijskog programa posebno će se negovati etička komponenta kulture i umetnosti. U tom smislu, ova Ustanova ima nameru da u svim oblastima koje obuhvata studijski program UMETNIČKA IGRA, obrazuje prepoznatljivog umetnika, stručno-umetničkog i kulturnog radnika, jednom rečju, visoko moralnu, duboko estetički orijentisanu, stručnu stvaralačku ličnost, koja će menjati praksu kulturnog života i uvek odabirati, upražnjavati i podržavati ono najvrednije što se pojavi na domaćoj i svetskoj kulturno-umetničkoj pozornici, pomno prateći  i koristeći ne samo opšte kulturne, nego i stručne i usko stručne informacije, za šta će biti osposobljen zahvaljujući svojoj akademskoj pismenosti i praktičnom umetničkom iskustvu stečenom tokom studija. Između ostalog, konkurentska prednost koju će student steći u toku nastave ogledaće se prevashodno u kreativnom pristupu umetničkom stvaralaštvu i traganju za  mogućim, pre svega originalnim rešenjima.

U skladu sa Statutom Fakulteta i odlukama Saveta Fakulteta, na predlog naučno-nastavnog veća Fakulteta, a radi ispunjavanja osnovnih ciljeva, osnovana je organizaciona jedinica Institut za umetničku igru kako bi se studenti osposobljavali za rad u polju umetničke igre. Shodno tome, studijski program je usklađen sa osnovnim ciljevima i zadacima ustanove.

Student koji završi studijski program UMETNIČKA IGRA (180 ESPB) je osposobljen za poslove u kulturnim institucijama koje produkuju ili neguju, ili oboje, kulturne, umetničke sadržaje u oblasti audiovizuelnih umetnosti i medija, menadžmenta umetničkih delatnosti, uključujući i visoko profesionalne i obrazovne, što praktično znači da će student moći da kombinovanjem umetničkih oblasti bude osposobljen da radi na poslovima baletskog igrača/balerine.  Tako obučeni studenti mogu da nastave školovanje na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi na master akademskim studijama.

Suština ovog studijskog programa je stvaranje kadrova koji kulturu i umetnost shvataju holistički i duboko stručno, poštujući etičku komponentu podjednako imanentnu kulturi kao i ličnom umetničkom stvaralaštvu u polju umetničke igre.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program UMETNIČKA IGRA je namenjen studentima zainteresovanim i spremnim za proučavanje suštine, osnovnih odlika, načina, otvorenih pitanja, problema, i veština umetničke igre

 • Glavni cilj studijskog programa je da pruži savremena saznanja, intelektualni i emocionalni uvid i osposobi ga ne samo za svesno aktivno učešće u svim oblicima i vidovima umetničke igre, već i da ga stručno osposobi za kvalifikovano umetničko izražavanje sopstvenog talenta i umetničkog verovanja kroz igru ili koreografiju.
 • Dodatni cilj programa je da osposobi studente da znaju, razumeju i steknu veštinu da se početno i osnovno koriste novim, tehnologijama u organizaciji kulturnih delatnosti, kao i u samom individualnom umetničkom stvaralaštvu i mogućnostima njegovog prikazivanja. Pored navedenog, studijski program ima za cilj da na završnoj godini kao i na poslediplomskim studijama ponudi studentima specifična znanja i izbornu praktičnu obuku koja je neophodna za umetničko – stvaralački rad.
 • Poseban cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata da razumeju lični doprinos stvaralačkim procesima kojima se postižu razvojni ciljevi kulture i umetnosti u polju umetničke igre. U tom smislu program obezbeđuje saznanja o originalnosti, umetničkim inovacijama, inovacionim procesima, nestandardnom kulturnom organizovanju, projektovanju, predlaganju novih umetničkih projekata i upravljanju njihovim ostvarivanjem. Ta saznanja omogućavaju studentima da nastave školovanje na poslediplomskim studijama UMETNIČKE IGRE.

Jedan od opštijih ciljeva programa je da osposobi studente da uz kompjutersku pismenost poseduju i znanje stranih jezika. Programom se otvaraju vrata studentima koji žele da nastave radnu karijeru u inostranstvu. Sekundarni cilj je da student bude osposobljen da vodi osnovne konverzacije kao i bazičnu elektronsko-poslovnu komunikaciju na nekom od jezika koji važi za strategijske (engleski, francuski, španski…). Razlog za ovo je jednostavan: univerzalnost umetničke komunikacije i savremeno prožimanje kultura, odnosno sposobnost pojedinaca da aplicira za pred-pristupne umetničko-kulturne fondove Evropske Unije kao pojedinac ili ustanova. Izuzetno značajan cilj studijskog programa UMETNIČKA IGRA takođe je, da korišćenjem određenih nastavnih metoda, osposobi studente za timski rad ili dalje usavršavanje u domenu koreografije.

Kurikulum

Studijski program rezultat je nastojanja da se na Fakultetu u najvišoj mogućoj meri ostvare savremeni evropski i svetski umetnički, stručni i pedagoški standardi i da se studentima omogući sticanje širokog i sveobuhvatnog stručnog i praktičnog znanja neophodnog za obavljanje poziva iz ove oblasti.

U skladu sa napred navedenim nastojanjima, kurikulum je usaglašen sa studijskim programima drugih visokoobrazovnih ustanova iz oblasti UMETNIČKE IGRE. Studijski program sadrži umetničke, teorijsko-umetničke i društveno-humanističke predmete, a koji se mogu razvrstati u pet osnovnih oblasti – društvenu-humanističku, klasičan balet, savremenu igru, baletsku pedagogiju i koreografiju.

Specifičnost kurikuluma studijskog programa UMETNIČKA IGRA ogleda se u dve činjenice. Prvo, u kurikulumu su zastupljeni strani jezici. Uzimajući u obzir razvoj globalnog tržišta rada, smatra se da je neophodno razviti i veštine komuniciranja  budućih diplomiranih umetnika u oblasti umetničke igre, kako bi bili osposobljeni za samostalan rad i stvaralaštvo i u virtuelnim ili realnim međunarodnim uslovima i timovima. Drugo, u kurikulumu su zastupljeni svi stručni poslovi i aspekti dramskih i audiovizuelnih umetnosti u tri oblasti – tradicionalnom i savremenom teatru, odnosno teatrologiji, zatim klasičnoj i savremenoj igri i baletu, te stručnom osposobljavanju umetnika za korišćenje novih tehnologija u stalnom interaktivnom odnosu umetnost – stvarnost. Pošlo se od stava da u ovim oblastima Srbija ima komparativnu prednost u odnosu na druge države zbog neiskorišćenog potencijala ljudskih umetničkih resursa, posebno u oblasti umetničke igre, i da u Srbiji ne postoji ni jedna visoko obrazovna ustanova koja  pruža neophodna stručna znanja iz oblasti klasične, savremene igre, koreografije ili baletske pedagogije.

Sadržaj studijskog programa će se neprekidno osavremenjivati, dopunjavati i usavršavati tokom nastavnog procesa, a u skladu sa standardima obezbeđivanja kvaliteta studijskog programa. Pravo studenta je da završi studije po studijskom programu koji važi u vreme upisa. Međutim, ako ni posle ponovljene godine ne ispuni uslov za upis naredne godine, nastaviće program po novom programu.

Studijski program sadrži obavezne i izborne predmete u skladu sa zahtevanim standardom, odnosno obavezni predmeti čine 79,44% od ukupnog broja ESPB, a izborni 20.56%. Za svaki izborni predmet studentu je ponuđeno najmanje 2 predmeta. Studijski program je koncipiran prema kriterijumu izbornosti na sledeći način:

 • 32 obavezna predmeta (147 ESPB)
 • 2 izborna jezička predmeta
 • 4 izborna bloka odnosno 8 predmeta
 • Završni rad (7 ESPB)

Studijski program takođe ispunjava uslov u odnosu na tip znanja koje pruža predmet.

Čine ga sledeće grupe predmeta:

Umetnički predmeti 52.86%
Teorijsko-umetnički predmeti 30.00%
Društveno-humanistički predmeti 17,14%

Prva godina studija

Naziv predmeta Sem. Tip Stat. Časovi aktivne nastave Ostali Časovi ESPB
P V DON
Istorija scenskih umetnosti I DH O 4 1 0 0 7
Uvod u pokret i sliku I TU O 3 1 0 0 8
Estetika I DH O 2 1 0 0 2
Engleski jezik 1 I DH O 1 2 0 0 1
Savremena igra 1 I U O 1 2 0 0 7
Klasičan balet 1 I U O 1 2 0 0 7
Pokret i slika II TU O 3 1 0 0 7
Engleski jezik 2 II DH O 1 2 0 0 1
Izborni jezik 1 II DH I 1 2 0 0 1
Savremena igra 2 II U O 2 2 0 0 7
Klasičan balet 2 II U O 2 2 0 0 7
Muzički oblici II DH O 3 1 0 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 645 24P + 19V = 43 60
43 x 15 = 645

Druga godina studija

Naziv predmeta Sem. Tip Stat. Časovi aktivne nastave Ostali Časovi ESPB
P V DON
Režija baleta u operi III TU O 3 1 0 0 7
Komparativna režija III TU O 3 1 0 0 7
Savremena igra 3 III U O 1 2 0 0 7
Klasičan balet 3 III U O 1 2 0 0 7
Engleski jezik 3 III DH O 1 2 0 0 1
Izborni jezik 2 III DH I 1 2 0 0 1
Osnovi koreografije III U O 3 1 0 0 6
Teorija umetnosti IV TU O 3 1 0 0 5
Engleski jezik 4 IV DH I 1 2 0 0 1
Savremena igra 4 IV U O 1 3 0 0 6
Izborni jezik 3 IV DH O 1 2 0 0 1
Produkcija umetničke igre IV U O 2 1 0 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 645 24P + 19V = 43 60
43 x 15 = 645

Treća godina studija

Naziv predmeta Sem. Tip Stat. Časovi aktivne nastave Ostali Časovi ESPB
P V DON
Savremena scenografija V TU O 3 2 0 0 7
Muzička literatura V DH O 1 1 0 0 2
Engleski jezik 5 V DH O 1 2 0 0 1
Izborni jezik 4 V DH O 1 2 0 0 1
Marketing umetničke igre V DH O 2 1 0 0 2
Izborni blok 1 V U I 2 2 0 0 7
Izborni blok 2 V U I 2 2 0 0 7
Izborni blok 3 VI TU I 3 1 0 0 6
Izborni blok 4 VI U I 2 2 0 0 6
Instalacije i performans VI U O 1 3 0 0 7
Libreto VI U O 3 1 0 0 7
Završni rad VI I O 0 0 0 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 645 24P + 18V = 42 60
43 x 15 = 630

Izborna nastava na studijskom programu

Naziv predmeta Tip Stat. Časovi aktivne nastave Ostali Časovi ESPB
P V DON
Predmeti izbornog bloka 1
Klasičan balet 5 U I 2 2 0 0 7
Savremena igra 5 U I 2 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka II
Koreografija I U I 2 2 0 0 7
Uvod u metodiku U I 2 2 0 0 7
Predmeti izbornog bloka III
Koreografija U I 3 1 0 0 6
Metodika TU I 3 1 0 0 6
Predmeti izbornog bloka IV
Klasičan balet 6 U I 2 3 0 0 6
Savremena igra 6 U I 2 3 0 0 6
Izborni blok jezika I
Francuski jezik 1 DH I 1 2 0 0 1
Španski jezik 1 DH I 1 2 0 0 1
Izborni blok jezika II
Francuski jezik 2 DH I 1 2 0 0 1
Španski jezik 2 DH I 1 2 0 0 1
Izborni blok jezika III
Francuski jezik 3 DH I 1 2 0 0 1
Španski jezik 3 DH I 1 2 0 0 1
Izborni blok jezika IV
Francuski jezik 4 DH I 1 2 0 0 1
Španski jezik 4 DH I 1 2 0 0 1

ESPB za studijski program

Ukupno ESPB bodova:  180

Ukupno aktivne nastave (24 + 22 + 24) predavanja + (19 + 21 + 18) vežbe = 70 x 15 + 58 x 15 = 1050 + 870 = 1920

Predavanja 54.68%

Vezbe 43.32%