Održana radionica – Elektrohemijski senzori za detekciju polutanata

Radionica pod nazivom Elektrohemijski senzori za detekciju polutanata održana je na Fakultetu za inženjerski menadžment u četvrtak, 30. maja 2024. godine, u cilju razmene ideja i informisanja o mogućnostima primene elektrohemijskih senzora za otkrivanje prisustva različitih vrsta zagađivača.

Prema programu, prisutnima su se obratile:

Iva Dimitrievska, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju, na temu – Poređenje elektrohemijske osetljivosti modifikovanih senzora zasnovanih na štampanim elektrodama za detekciju doksorubicina u realnom vremenu,

Katarina Aleksić, iz Instituta tehničkih nauka SANU, na temu – Elektrohemijski senzori na bazi cink oksida za detekciju diklofenaka u vodi,

Anđela Mitrović Rajić, iz Instituta za nuklearne nauke Vinča, na temu – Detekcija fungicida karbendazima primenom elektrode od ugljenične paste modifikovane pirofilitom, i

Kristina Radinović, sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, na temu – Elektrohemijska detekcija i određivanje jona As3+ u uzorcima vode pomoću elektroda na bazi nanokompozita zlata.

Radionica je organizovana u okviru naučnog projekta WaPoDe (Water Pollutants Detection), podržanog od strane Fonda za nauku Republike Srbije.