Osnovne studije Inženjerski menadžment – predstavljanje programa

Od školske godine 2020/21. počeo je novi, osavremenjeni, program osnovnih studija Inženjerski menadžment.

Program ima za cilj osposobljavanje studenata za samostalni rad na procesima upravljanja proizvodnim tehnologijama, kako u domenu tradicionalnih proizvodnih industrija, tako i u kreativnim industrijama, i bezbednosti.

Cilj studijskog programa je savladavanje inženjerskih veština i metoda koje se primenjuju u određenim upravljačkim procesima, kao što su planiranje, upravljanje projektima, organizovanje i kontrola. Pored toga kurikulum je koncipiran tako da podstiče studente da promišljaju, da steknu veštine objektivnog i na dokazima zasnovanog posmatranja, tumačenja pojava, analize i sinteze podataka.

Samostalano kritičko razmišljanje studenata stvoriće pretpostavke za njihovo dalje usavršavanje. Program ima za cilj da omogući studentima školovanje na višem akademskom nivou obrazovanja – diplomskim akademskim studijama. Ishod procesa učenja je obrazovan student koji poseduje inženjerska znanja, veštine i sposobnosti da upravlja proizvodnim procesima  u tradicionalno-proizvodnim  i uslužnim preduzećima. Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje diplomirani inženjer menadžmenta.

Tokom studija studenti će sticati veštine i razvijati sposobnosti i u preduzećima sa kojima ustanova ima potpisan sporazum o saradnji. Upoznaće se sa konkretnim problemima iz prakse. Naučiće da primenjuju određene naučne metode i postupake u rešavanju inženjerskih problema upravljanja. Takođe će moći da dođu do dragocenih podataka o temama koje mogu da obrade u završnom radu.

Nastava na studijskom programu Inženjerski menadžment je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja.

Realizacija studijskog programa odvija se i kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

  • predavanja,
  • izvođenja praktičnih i laboratorijskih vežbi,
  • izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
  • diskusiju između studenata i naučno-nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
  • primena savremenih metoda analize slučaja,
  • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
  • obavljanja stručne prakse.

Neki od novih predmeta su i: Industrija 4.0, Inženjerska inovacija 1 i 2, Inženjersko komuniciranje 1 i 2, Uvod u veštačku inteligenciju, Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Kurikulum možete da vidite ovde

Prijave za novi program osnovnih studija su u toku, a zainteresovani kandidati mogu da zakažu posetu Fakultetu preko i-mejla prijava@fim.rs ili karijera@fim.rs.