Serbian Journal of Engineering Management – Call for Papers – Vol. 3, No. 2, 2018

The Serbian Journal of Engineering Management

Call for Papers

The Serbian Journal of Engineering Management is a new scientific journal, published by the School of Engineering Management and The Serbian Journal of Engineering Management.

The publication is dedicated to the topics of engineering management and industrial engineering.

Topics: Engineering management, Industrial engineering, Project management, Strategic management, Logistics, Operations Management, Management of Production Systems, Quality Control, Quality Management, Risk Management, Management of Information-Communication Technologies, Management in High Technologies, Environmental Management, Supply Chain Management, Marketing, Entrepreneurship, Human Resource Management, Financial Management, Creative Industries Management, Security Management.

Journal is being reviewed for categorization by the Ministry of Education, Science and Technological Development of The Republic of Serbia in the field of technical sciences – Engineering Management and Industrial Engineering.

The publication has ISSN number for the print version. The official languages of the journal are English and Serbian.

Call for Papers (First call)

The preparations for publishing the fifth issue of the journal are under way and articles can be submitted no later than May 1, 2018.

Instructions for Authors

The Journal Committee strives to maintain the highest academic standards. The submitted papers should be original and unpublished until now and shouldn’t be in the process of reviewing in some other publication.

The papers would be subjected to check according to iThenticate program. The paper should fit the outlined academic and technical requirements.

Paper Types

 Original unpublished scientific paper:

 • Original scientific paper;
 • Plenary lecture and paper presented at the conference;
 • Review paper;
 • Scientific review; discussion.

Original unpublished professional paper:

 • Original paper;
 • Contribution
 • Book review.

Papers may be written in Serbian and English for authors from Serbia and the region or English for authors from other countries.

Submitted papers must be in alignment with guidelines for authors. In case they have not followed these guidelines, they would be reviewed for correction.

All manuscripts are subject to double blind review, i.e. the process of double ’’blind’’ anonymous reviewing. The papers may not contain any references which may indicate the author(s).

Paper Submission

Authors should send their papers via email casopis@fim.rs in .doc or .docx format.

The application consists of two separate attachments:

 • Attachment 1, which contains the following data: the title of paper, author’s name (without professional title), institution and address (email, postal address, phone number), as well as the asterisk next to the author in charge of correspondence;
 • Attachment 2, which contains the paper with the following elements: paper title, abstracts, key words, the middle part of the paper, tables, graphs, references and attachments.

Authors, who pass the double blind anonymous review, will receive the document called the Author’s Statement of Originality, which will be filled in, underlined, scanned and sent to the email: casopis@fim.rs.

Paper content

All papers should contain: introduction, which elaborates on the aim and subject of the research, main hypothesis, work methods and paper structure; middle part of the paper where research is outlined (it is further divided into sub-headings) and conclusion, which represents summed up results and implications for further research.

Author’s rights

After accepting the paper and signing up the Author’s Statement of Originality, the author signs the statement according to the Author’s Rights of the Journal.

Author’s editions

Authors of published papers will receive the print version of the paper for their personal usage.

Paper submissions:

Papers should be submitted via email: casopis@fim.rs.

Contact:

The Serbian Journal of Engineering Management

The School of Engineering Management

Bulevar vojvode Mišića 43

11000 Belgrade

casopis@fim.rs

Tel. +381 11 41 40 422

CALL FOR PAPERS 2018 Guidelines for the Preparation of Papers for Publication in the Serbian Journal of Engineering Management NEW

 

Serbian Journal of Engineering Management

Call for Papers

Serbian Journal of Engineering Management je novi naučno-stručni časopis, koji objavljuje Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjerskog menadžmenta. Časopis je posvećen temama inženjerskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva.

Teme: inženjerski menadžment, industrijsko inženjerstvo, upravljanje projektima, strategijski menadžment, logistika, menadžment operacija, menadžment proizvodnih sistema, kontrola kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, menadžment informaciono-komunikacionih tehnologija, menadžment u visokotehnološkim industrijama, menadžment životne sredine, upravljanje otpadom, menadžment održavanja, marketing, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, finansijski menadžment, menadžment kreativnih industrija, bezbednosni menadžment.

Časopis je u procesu kategorizacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – inženjerski menadžment i industrijsko inženjerstvo. Časopis ima ISSN broj. Službeni jezici časopisa su engleski i srpski jezik.

Poziv za autore

U toku su pripreme za objavljivanje petog broja časopisa, a članci se mogu dostaviti redakciji najkasnije do 1. maja 2018.

Uputstvo za autore

Uredništvo časopisa nastoji da održi visok akademski standard. Radovi, koji se podnose, treba da budu originalni i do sada neobjavljeni. Takođe, radovi ne smeju da se nalaze u postupku recenzije u nekom drugom časopisu. Radovi će biti podvrgnuti proveri putem iThenticate programa. Tekst rada mora da odgovara akademskim i tehničkim zahtevima.

Tip rada

Originalni naučni rad, koji nije objavljen:

 • Originalni naučni rad;
 • Plenarno predavanje i rad prezentovan na konferenciji;
 • Pregledni rad;
 • Naučna kritika, odnosno polemika.

Originalni stručni rad, koji nije objavljen:

 • Stručni rad;
 • Informativni prilog;
 • Prikaz knjige.

Jezici radova mogu biti srpski i engleski za autore iz Srbije i engleski za autore sa drugih govornih područja.

Podneti radovi moraju biti usaglašeni sa uputstvom za autore. U slučaju da nisu usaglašeni, biće vraćeni na ispravljanje.

Svi rukopisi podležu tzv. double blind recenziji, odnosno procesu dvostruko „slepe“, anonimne recenzije. Tekst rada ne sme da sadrži bilo kakve reference koje mogu da ukažu na autora/e rada.

Prijava radova

Autori treba da pošalju svoje radove elektronski, putem i-mejla casopis@fim.rs u vidu priloga u  .doc ili .docx formatu.

Prijava se sastoji iz dva odvojena priloga:

 • Prilog 1, koji sadrži sledeće podatke: naslov rada, imena autora (bez titula i zvanja), institucija/e i adresa/e (i-mejl, poštanska adresa, broj telefona), kao i zvezdicu kod imena autora koji je zadužen za korespondenciju;
 • Prilog 2, koji sadrži rad sa sledećim elementima: naslov rada, apstrakt/i, ključne reči,  središnji deo rada, slike, tabele, grafikoni, reference, prilozi;

Autorima, koji prođu dvostruko anonimnu recenziju, biće poslat dokument Izjave autora o originalnosti rada, koji će popuniti, potpisati, skenirati i poslati na i-mejl casopis@fim.rs.

Sadržaj rada

Svi rukopisi treba da sadrže: uvod, koji čine cilj i predmet istraživanja, osnovna hipoteza, metode rada i struktura rada; središnji deo rada u kome se prikazuje istraživanje (dalje podeljen na potpoglavlja) i zaključak, koji predstavlja sumiranje rezultata istraživanja kao i implikacije za dalja istraživanja.

Autorska prava

Po prihvatanju rada i potpisivanje izjave o originalnosti, autor potpisuje izjavu kojom prenosi autorska prava na Časopis.

Autorski primerci

Autori publikovanih radova će dobiti primerak štampane verzije časopisa za lično korišćenje.

Dostavljanje radova: 

Radovi se dostavljaju putem i-mejla casopis@fim.rs.

 

Kontakt:

Serbian Journal of Engineering Management

Redakcija

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43

11000 Beograd

Tel. +381 11 41 40 422

casopis@fim.rs

uputstvo_za_autore serbian journal of engineering managment NOVO