Serbian Journal of Engineering Management – Extended Deadline – 2nd Call for Papers – Vol. 3, No. 2, 2018

Serbian Journal of Engineering Management je novi naučno-stručni časopis, koji objavljuje Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjerskog menadžmenta. Časopis je posvećen temama inženjerskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva.

Teme: inženjerski menadžment, industrijsko inženjerstvo, upravljanje projektima, strategijski menadžment, logistika, menadžment operacija, menadžment proizvodnih sistema, kontrola kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje rizikom, menadžment informaciono-komunikacionih tehnologija, menadžment u visokotehnološkim industrijama, menadžment životne sredine, upravljanje otpadom, menadžment održavanja, marketing, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, finansijski menadžment, menadžment kreativnih industrija, bezbednosni menadžment.

Službeni jezici časopisa su engleski i srpski jezik.

Poziv za autore

U toku su pripreme za objavljivanje petog broja časopisa, a članci se mogu dostaviti redakciji najkasnije do 31. maja 2018.

Uputstvo za autore

Uredništvo časopisa nastoji da održi visok akademski standard. Radovi, koji se podnose, treba da budu originalni i do sada neobjavljeni. Takođe, radovi ne smeju da se nalaze u postupku recenzije u nekom drugom časopisu. Radovi će biti podvrgnuti proveri putem iThenticate programa. Tekst rada mora da odgovara akademskim i tehničkim zahtevima.

Tip rada

Originalni naučni rad, koji nije objavljen:

Originalni naučni rad;
Plenarno predavanje i rad prezentovan na konferenciji;
Pregledni rad;
Naučna kritika, odnosno polemika.

Originalni stručni rad, koji nije objavljen:

Stručni rad;
Informativni prilog;
Prikaz knjige.

Jezici radova mogu biti srpski i engleski za autore iz Srbije i engleski za autore sa drugih govornih područja.

Podneti radovi moraju biti usaglašeni sa uputstvom za autore. U slučaju da nisu usaglašeni, biće vraćeni na ispravljanje.

Svi rukopisi podležu tzv. double blind recenziji, odnosno procesu dvostruko „slepe“, anonimne recenzije. Tekst rada ne sme da sadrži bilo kakve reference koje mogu da ukažu na autora/e rada.

Prijava radova

Autori treba da pošalju svoje radove elektronski, putem i-mejla casopis@fim.rs u vidu priloga u .doc ili .docx formatu.

Prijava se sastoji iz dva odvojena priloga:

Prilog 1, koji sadrži sledeće podatke: naslov rada, imena autora (bez titula i zvanja), institucija/e i adresa/e (i-mejl, poštanska adresa, broj telefona), kao i zvezdicu kod imena autora koji je zadužen za korespondenciju;

Prilog 2, koji sadrži rad sa sledećim elementima: naslov rada, apstrakt/i, ključne reči, središnji deo rada, slike, tabele, grafikoni, reference, prilozi;

Autorima, koji prođu dvostruko anonimnu recenziju, biće poslat dokument Izjave autora o originalnosti rada, koji će popuniti, potpisati, skenirati i poslati na i-mejl casopis@fim.rs.

Sadržaj rada

Svi rukopisi treba da sadrže: uvod, koji čine cilj i predmet istraživanja, osnovna hipoteza, metode rada i struktura rada; središnji deo rada u kome se prikazuje istraživanje (dalje podeljen na potpoglavlja) i zaključak, koji predstavlja sumiranje rezultata istraživanja kao i implikacije za dalja istraživanja.

Autorska prava

Po prihvatanju rada i potpisivanje izjave o originalnosti, autor potpisuje izjavu kojom prenosi autorska prava na Časopis.

Autorski primerci

Autori publikovanih radova će dobiti primerak štampane verzije časopisa za lično korišćenje.

Dostavljanje radova:

Radovi se dostavljaju putem i-mejla casopis@fim.rs.

Kontakt:

Serbian Journal of Engineering Management

Redakcija

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43

11000 Beograd

Tel. +381 11 41 40 422

casopis@fim.rs