Časopis Serbian Journal of Engineering Management referisan u Srpskom citatnom indeksu.

Časopis Fakulteta, Serbian Journal of Engineering Management, od 1. marta 2019. referisan je u Srpskom citatnom indeksu.

Podaci i sve sveske časopisa dostupne su na:

https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2466-4693

Bibliometrijski izveštaj radi se u junu, kada će više informacija o učinku biti dostupno.

Svim člancima objavljenim u časopisu Serbian Journal of Engineering Management dodeljena je DOI oznaka.

U SCindeksu se referišu domaći časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Većina članaka novijeg datuma dostupna je u vidu punog teksta. Časopisi se podvrgavaju stalnom vrednovanju s obzirom na uticajnost (impakt) u samoj bazi i dopunski u citatnim indeksima WoS. Istovremeno se prate pokazatelji tzv. bibliometrijskog kvaliteta časopisa, uglavnom izvedeni iz kriterijuma za njihovo uključivanje u WoS. Najbolji SCIndeks časopisi, odabrani prema posebnim merilima (internacionalnosti) dopunski se prate i preporučuju za referisanje izdavačima međunarodnih citatnih baza podataka.