Akreditacije Fakulteta za inženjerski menadžment

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Svi studijski programi se izvode na Fakultetu za inženjerski menadžment, sa (re)Akreditacijom br. 612-00-00244/5/2019-03 od 2.3.2020, koju je izdalo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Akreditacija visokoškolske ustanove:
Uverenje o akreditaciji Ustanove

Odluka o akreditaciji naučnoistraživačkog rada:

Odluka o akreditaciji naucnoistrazivackog rada

Spisak studijskih programa koji su akreditovani:

Osnovne akademske studije

Uverenje o akreditaciji OAS Inženjerski menadžment
 Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment
 Rešenje o akreditaciji studijskog programa Umetnička igra
 Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa Inženjerski menadžment Vranje
 Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa Inženjerski menadžment Vrbas

Master akademske studije

 Uverenje o akreditaciji MAS Upravljanje projektima i industrija 4.0
 Uverenje o akreditaciji studijskog programa Upravljanje projektima
 Uverenje o akreditaciji studijskog programa Ekonomika i menadžment energetike
 Uverenje o akreditaciji studijskog programa Inženjering i menadžment bezbednosno  – informacionih sistema
 Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment
 Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment u informaciono-komunikacionim tehnologijama
 Rešenje o akreditaciji studijskog programa Umetnička igra
 Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa Upravljanje projektima – Vranje
 Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa Inženjering i menadžment bezbednosno – informacionih sistema – Vrbas

Doktorske akademske studije

Akreditacija – Doktorske studije – Upravljanje otpadom

Akreditacija – Doktorske studije – Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema

Akreditacija – Doktorske studije – Umetnička igra i performans