Predstavljamo predmete na doktorskim studijama: Modeliranje sistema pohranjivanja otpada

Cilj predmeta jeste razvoj sistematičnog i kritičkog razmatranja studenta u vezi sa problemom generisanja otpada, oblicima i fazama u upravljanju njime a posebno sa zahtevima za njegovo privremeno odlaganje kao i modelima i tehnikama sistema za njegovo konačno pohranjivanje.

Po završetku kursa student će biti u mogućnosti da kompetentno analizira zahteve za modelovanje sistema pohranjivanja otpada kao i da prepoznaje strateške probleme procesa prevođenja principa i znanja u ovoj oblasti u praksu upravljanja otpadom na svim nivoima.

Sadržaj predmeta: Pojam otpada. Pregled stanja u pojedinačnim sektorima (industrijama). Zakonski okviri na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Upravljanje otpadom. Tipovi otpada. Generisanje otpada. Evaluacija mogućnosti upravljanja otpadom (minimizacija otpada „3R“, skladištenje, tretiranje otpada – fizičko, hemijsko, biološko, otklanjanje). Modeli i tehnike sistema skladištenja otpada. Dinamičko modeliranje sistema skladištenja otpada. Modelovanje privremenog odlaganja otpada. Modelovanje trajnog odlaganje otpada. Koncept „nula deponija“ i održivi razvoj.

Prijava na doktorske studije je produžena!